AcerPro Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Kişisel Verilerinizin Korunmasına ve İşlenmesine Yönelik Linkedin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

AcerPro Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK”), ilgili tüm mevzuatlar ve kurul kararları uyarınca; aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, hangi kişisel verilerinizin işleneceği; kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, işleme süreleri, veri sorumlusunun kimliği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1.TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
Mevzuat: Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin hükümler içeren tüm kanunları, KHKları, yönetmelikleri, tüzükleri,
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hâle getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

AcerPro Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 547828/0 sicil numarası ile kayıtlı, 05054915100001 Mersis numaralı, şirket merkezi Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151/1C/208 Esenler, İstanbul adresinde bulunan ve işbu aydınlatma metnini hazırlayan veri sorumlusunu ifade eder.

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri: Ad Soyad

İletişim: Ülke/İl/İlçe, Cep Telefon Numarası, E-Posta Adresi

Diğer: Özet Bilgi İletisi, Burs Bilgisi İleti Metni, Hobiler ve İlgi Alanı, Proje Bilgisi İleti
Metni,İş Tanımı İleti Metni, Seminer Kurs Bilgisi İleti Metni

Mesleki Deneyim: Başarı/Ödüller, Bilgisayar Bilgileri, Daha Önce Çalıştığı Firma Pozisyonu, Daha Önce Çalıştığı Firma Sektörü, İşe Başlangıç – Bitiş Tarihi, Daha Önce Çalıştığı Firma Adı, Daha Önce Çalıştığı Firma Görev/Unvanı, Proje Adı, Proje Bilgisi, Proje Tarihi, Sertifika Adı, Setifika Aldığı Kurum, Sertifika Tarihi, Teknik Bilgi ve Beceriler, Toplan Deneyim Süresi, Yetenek Bilgileri
Eğitim: Yabancı Dil Bilgisi, Yabancı Dil Seviyesi, Eğitim Durumu, Okul Adı, Bölüm Bilgisi, Eğitim Başlangıç-Bitiş Tarihi, 2. Üniversite Bilgisi, Sınav Adı, Sınav Bilgisi, Sınav Skoru, Sınav Tarihi

Görsel ve İşitsel Kayıt: Fotoğraf

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

AcerPro Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından kişisel verileriniz, KVKKnun 5. Maddesinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, (i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, (ii) Doğru ve gerektiğinde güncel,

(iii)Belirli, açık ve meşru amaçlar için, (iiii) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve

(iiiii)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle; tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlenmektedir:

Çalışan Aday Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İşe Alım Süreçlerinin Gerçekleştirilmesi
•     Linkedin Platformu’nun Kullanılması

Linkedin Platformu aracılığıyla Çalışan Adaylarının İşe Başvuru Süreçlerinin Takibi ve Yürütülmesi
•    Linkedin Platformu aracılığıyla Çalışan Adaylarının İşe Alım Süreçlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Linkedin   Platformu   aracılığıyla   İnsan   Kaynakları   Faaliyetlerinin Takibi ve Yürütülmesi

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

AcerPro Bilişim Teknolojileri A.Ş. Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, kişisel verilerinizi; linkedin ve dijital-basılı formlar aracılığıyla elektronik veya yazılı olarak, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplamaktadır.

Kişisel verileriniz, AcerPro Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, açık rızanızla ve kanunda sayılı istisnai haller durumunda açık rızanız olmadan, KVKKnun 5. Ve 6. maddesi doğrultusunda işlenebilir.

Linkedin platformu uyarınca Şirketimizin tabi olduğu istisnai haller şu şekildedir:

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ

Kişisel Verileriniz, KVKK” başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata, kurul kararlarına, ulusal ve uluslararası antlaşmalara
ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.
Linkedin aracılığıyla işlediğimiz verileriniz online iş arama platformunda Acerpro ile bağlantınız sona erinceye veya online iş arama platformundan
silininceye kadar işlenmektedir.

6.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VE/VEYA YURT DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; “KVKK”nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin  8.  ve  9.  maddelerine uygun olarak; bu metnin 3’üncü maddesinde belirtilen amaçlara dayanılarak ve ilgili mevzuat gereği AcerPro şirket çalışanlarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz AcerPro tarafından yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz, kanunda istisna olarak belirtilen ve yukarıda sayılan haller ve amaçlarda açık rızanız olmaksızın; diğer hallerde ise ancak açık rızanızla birlikte 3. Kişilerle belirlenen amaçlarla paylaşılabilecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM VE KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK” Madde 11 uyarınca şirketimiz AcerPro Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi başvurarak;

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel

Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

AcerPro Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi,

aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize  İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak yahut

aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak, ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla

gönderebilirsiniz.

AcerPro Bilişim Teknolojileri A.Ş. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Posta adresi

:Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151/1C/2

 

Esenler/İSTANBUL

E-posta adresi

:kalite@acerpro.com.tr

İşbu Aydınlatma Metni web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğü girer. AcerPro Bilişim Teknolojileri A.Ş. işbu Aydınlatma Metnini, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.